TEISĖS FAKULTETO SVEČIAS – LR SEIMO KONTROLIERIUS RAIMONDAS ŠUKYS

IMG_2061Užsiėmimą, kurio tema „Piliečių skundai dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos“pradėjo dekane Ingrida Pucėtienė, pakvietusi pranešimui Seimo kontrolierių Raimondą Šukį. Prelegentas supažindino su Seimo kontrolierių veikla, kurios tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti ar valdžios įstaigos tinkamai tarnauja žmonėms. Be to, Seimo kontrolieriai (ombudsmenai) tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių.

Seimo kontrolieriai netiria Respublikos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės(kaip kolegialios institucijos), valstybės kontrolieriaus ir Konstitucinio Teismo bei kitų teismų veiklos, tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos.Seimo kontrolieriai taip pat netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau tiria skundus dėl prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, pažeidžiančių žmogaus teises ir laisves.

Seimo kontrolieriai netiria skundų dėl darbo teisinių santykių, taip pat netikrina teismų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo.

Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 3 mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Anoniminiai skundai netiriami, jeigu Seimo kontrolierius kitaip nenusprendžia.

Pranešėjas supažindino su Seimo kontrolierių įstaiga, jos struktūra. Šios įstaigos vadovu Seimo Pirmininko teikimu Seimas skiria vieną iš dviejų paskirtų Seimo kontrolierių.

Pareiškėjams atsiranda galimybė skųstis Seimo kontrolieriams ,kurie lygiai teisingai gina visus žmones, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties kalbos, religinių įsitikinimų ar politinių pažiūrų.

Prelegentas pažymėjo, kad Seimo kontrolierių įstaiga gavo dėl savivaldybių valdininkų veiklos pažeidimų:

2012 m. -580 skundų, 2013 m. – 628 skundų.

Dėl  Marijampolės valdininkų – 2012 m. –  4 skundai, 2013 m. – 2 skundai.

Po susitikimo tapo aišku, kad pareigūno veiksmai, kai viršijami suteikti įgaliojimai ar savavaliaujama, arba kai jam suteikti įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus, savanaudiškais tikslais, gali būti  skundžiami Seimo kontrolieriui, kuris yra žmogaus teisių ir laisvių gynėjas

Už informatyvų, dalykišką susitikimą dėkojame LR Seimo kontrolieriui Raimondui Šukiui.

 

Teisės fakulteto seniūnas   Algimantas  Špucis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s